СУ "Св. Климент Охридски" \ Е-СПИСАНИЕ \ ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Съвременни методи при преподаването и изучаването на римското право

 Съвременни методи при преподаването и изучаването на римското право

Автор: проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова

Дата на издаване: 03.07.2014

Език на изданието: Български

Страници: 7

Вид съдържание: ЕЛЕКТРОННО И ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Съвременни методи при преподаването и изучаването на римското право

 

 

проф. д-р Малина Новкиришка-Стоянова

 

На 13 юни 2014 г. Юридическият факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”  беше домакин на международна конференция, посветена на електронното обучение по право - http://www.legaleducation.eu/?page=news&item=41 . Бяха представени опитът и перспективите за развитие на електронното и дистанционното юридическо образование в Испания, Италия и Франция. Двама от видните експерти, поканени на конференцията- проф. Федерико Фернандес де Бухан от Испания и проф. Салваторе Рандаццо от Италия, по своето образование и основни направления на научното изследване, са романисти. В разговорите с тях, а и като резултат на дългогодишното ни сътрудничество поех ангажимент да представя възможностите за използване на съвременните методи на електронно обучение при преподаването и изучаването на една от традиционните за всеки юридически факултет от Средновековието до наши дни дисциплина- римското право. Това обаче е една твърде обемна и амбициозна задача, която може да се реализира в по- продължителен период. Непосредствено обаче след конференцията бих искала да споделя някои размисли в тази връзка предвид на съществуващите инициативи и предстоящи задачи на преподаване на римското право в непосредствен план.

             Отдавна е преодолян образът на преподавателя, прегърнал средновековно издание на Юстиниановата кодификация и цитиращ автентичното римско право на латински. Студентите от първи курс обаче, пристъпвайки в аудиторията за изучаването на тази дисциплина, някак неусетно очакват полъха на нещо древно и загадъчно, вечно и непоклатимо. Представите за римското право и цивилизация непрекъснато се подхранват от медиите и литературата и зрелищния характер на живота в Древния Рим допълнително подтиква интереса към дисциплината. За преподавателя остава да намери баланс между научното представяне на достъпно за студента ниво на римскоправната цивилизация и обяснението на сентенции, традиции и практика, преминали през вековете и носещи римския зародиш, но вече в твърде модифициран вид.

            В началото на всеки учебен курс по римско право обикновено се цитира т.нар. от Улпиан „елегантно” определение на Публий Ювенций Целз, че „правото е изкуство за доброто и справедливото”( D.1.1.1.  Ulpianus libro primo institutionum…  ut eleganter celsus definit, ius est ars boni et aequi.).  По- нататък в своите Институции Улпиан- един от най- известните и продуктивни римски юристи, чието творчество съставлява значима част от включените в Дигестите фрагменти, пояснява ролята на юристите като жреци на справедливостта. Няма сведения за негова активна преподавателска дейност, но и правното образование в началото на ІІІ в. в Римската империя съвсем няма институционалната форма, позната ни от по- късната епоха и фиксирана в конституциите на Юстиниан. Улпиан обаче акцентира на „ars” на юристите, като в случая под този термин се разбира не толкова създаването на художествени творби, колкото особеното майсторство, вещина, дълбоко познаване и отдаване на правото в житейски и професионален смисъл. Не случайно и римските юристи се наричат „iurisprudentes”. Лексемата „prudentia” означава „наука, дълбоко познание, предвиждане, благоразумие, разсъдителност и пр.” , а „prudens” е лице, което е особено съзнателно, опитно, знаещо, ловко и изкусно в определена дейност, в случая в правото.

            С този облик на римските юристи преподавателят по римско право трябва да пристъпи пред студентите и да съхрани идеята за докосване до нещо голямо, универсално, залегнало в недрата на съвременното право. Той трябва да им разкрие не само основните правни понятия и институти и съответната терминология, а да представи философията и логиката на тяхното създаване и развитие, връзката им с конкретна политическа, икономическа и социална обстановка. И всичко това пред аудитория, която е свикнала да получава информация в една по-нагледна и опростена форма, но която очаква докосването до „ars”.

            Не е тайна, че съвременните студенти не се увличат особено по многотомни учебници и обемни монографии. Понякога в първи курс дори прочитането и разбирането на статия на романистична тема, ако тя е твърде конкретна, се превръща в трудно и непонятно четиво. Тогава се поставя въпрос за преоценка на начина на организиране на учебния процес по римско право, за да се предадат необходимите знания и умения, както е предвидено по учебния план, но от друга страна те да са истински полезни за по- нататъшното обучение на бъдещите юристи. И да не се изгуби искрицата на интереса към древното и загадъчното, което крие в себе си толкова хармония и съвършенство, дори и на нивото на правото.

            Към момента всички ние, които преподаваме римско право, сме в дълг към нашите студенти в тази насока.  Подобно на повечето от университетите в Европа, където всяка катедра или сектор по римско право имат своя обособена страница, по различни причини  и ние сме се ограничили само с минимално изискуемото съдържание- учебна програма, паспорт на курс, въпросник, препоръчителна литература. И въпреки че има интерес и идеи от страна на студентите, и то не само от юридическия факултет, все още няма реализация. Далече съм от мисълта за създаване на портал за римско право и цивилизация- това е свързано с голям екип, много време и стабилно финансиране. Но нещо по- скромно, за нуждите на съответния факултет или университет, за преподаването, но и за популяризирането на римскоправната култура- това несъмнено е необходимо. До него би следвало да имат достъп не само студентите по преподаваните дисциплини, но и една по- широка аудитория. Отделно могат да се обособят дидактичните материали, тестовете за самооценка, препоръчваната за семинарни занятия литература и пр. Още повече, че техническите възможности в университета не винаги могат да се използват от всички преподаватели едновременно, за да се правят презентации по време на лекциите, да се създава една интерактивна среда за преподаване на модерно ниво. Но цялостна и комплексна информация на един специализиран сайт несъмнено би била от полза за всички.

            Идеята за сайт по римско право вече навърши почти десетилетие. Забързани в графика на лекции, изпити, конференции и пр., все не намирахме време да поговорим, да направим нещо за реализацията й. Наскоро тя отново ми беше представена от група ентусиасти- студенти, възпитаници на Националната гимназия за древни езици и култури „Константин Кирил Философ“ , докторанти и асистенти от юридическия, историческия, философския  факултети и Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски”. Техният идеен проект е много мащабен- за създаване на информационен образователен портал по Римска цивилизация- история, право, език и литература. Целта му е да се подпомогне изучаването на специализираните и взаимно допълващи се дисциплини, свързани с Древния Рим, като се събере база данни с учебни материали.

На първо място ми се струва, че трябва да се определи много точно профила на портала. Ако той е твърде широк, то много бързо може да се запълни с космическа по обем информация, която и сега съществува във виртуалното пространство. Това поставя въпрос за управлението на информацията от екипа, който ще работи с нея, преценката за стойностното и полезното с оглед поставената дидактична цел. Към това бих добавила и създаването на достъп до научна литература, каталози на библиотеки и издания on-line, но при стриктно спазване на авторските права и качеството на информацията. А защо не в перспектива и на електронно списание, в което да се даде възможност за публикуване на изследвания по римско право и цивилизация, създавани не само от колегите, непосредствено преподаващи дисциплината и от докторанти по нея, а от всички, които се посвещават на римскоправната традиция в правото. Могат да се включат рецензии, отличени реферати и студентски курсови работи или информация за романистични форуми и събития, публикувани книги, библиографии, галерия от снимки и репродукции и пр.Тук е мястото да се привлекат и студентите, които не само се стремят към отлична оценка на изпита, но проявяват истински и траен интерес към проблематиката и в бъдеще биха развили своята професионална кариера в тази посока. Може да се развие и съответна организационна форма- клуб, кръжок и т. под, която да е основа за сътрудничество с други университети в страната и чужбина, за участие и организиране на форуми и пр. В по- далечна перспектива може да се мисли и за участие в национални и международни проекти и осигуряване на финансиране за трайното развитие на тази област на научното познание.

Бих искала да предложа и един емоционален елемент - посвещение на нашия незабравим колега и приятел Тео Пиперков, за който няма достатъчно и достойни думи, за да изразим какъв беше и колко ни липсва. Просто Theo Noster -  за всички ни.

Очевидно летните месеци могат да бъдат време за осмисляне на идеята и поставяне на началото на нейната реализация с новата академична година.          Декларирам пълната си подкрепа на начинанието и готовността за съдействие.

 

Като тема за размисъл и възможност за най- бърза реализация бих искала да представя един пример - новосъздаденият сайт на сектора по римско право на Юридическия факултет на Университета в Кордоба (Испания) - http://www.uco.es/derecho-romano/novedades.html, който  съществува едва от 19 март 2014 г.

Специалното ми внимание към него е по няколко причини. С Юридическия факултет на Университета в Кордоба имаме дългогодишно сътрудничество по Програмата „Еразмус” и особена активност от страна на колегите- романисти. С тях от 7-8 години организираме публични лекции по римско право в Софийския университет и три големи международни конференции в България по проблемите на римското и съвременно публично право и на честването на 1700- годишнината от издаването на Миланския едикт и религиозната толерантност. С тяхното съдействие се идентифицира интересът към изучаването на римското публично право, постави се  и началото  и на преподаването му -за първи път в България. Авторите на сайта- проф. Ванеса Понте Аребола и проф. Салвадор Руис Пино ежегодно гостуват в София и представят актуални романистични теми пред студентите. Именно те споделиха и практическата необходимост, довела до създаването на сайта, както и своя многогодишен опит и дълго обмисляне на начинанието, преодолените затруднения и перспективите за развитието му.

            На първо място следва да се отбележи, че това е официална уеб-страница, създадена по съответния за Университета в Кордоба ред, с чието управление са натоварени хабилитирани преподаватели и е осигурено съответно финансиране за поддържането му. На доброволни начала участват докторанти и студенти с интерес към римското право. Секторът по Римско право е към Департамента по международноправни  и историкоправни науки и Философия на правото.

Видно от представянето на нейните цели, тя е създадена изцяло в подкрепа на дидактичната и научно- изследователска дейност, основно по римско право, но без ограничаване със задачите само на юридическото образование. Авторите подчертават, че творчеството на Гай, Паул, Папиниан, Сцевола, Улпиан, Модестин, трябва да се познава и в ХХІ век, както и изследванията на съвременната романистика, развита в много направления.   Модерният и адаптиран със съвременните технологии начин на обобщаване и представяне на информацията е пътят към познаване и разбиране на римската правна цивилизация.

            Страницата към момента съдържа 15 раздела, представени в система на падащо меню (“drop-down menu”), то дава възможност за бърза ориентация и търсене на необходимата информация. Чрез навигация се откривва учебната програма, графика на занятията, приемното време на преподавателите и контактите с тях, както и много друга необходима и полезна информация, непосредствено свързана с учебния процес. Тъй като в момента в Кордоба задължителен е само лекционня курс както по основната, така и по избираемите допълнителни дисциплини по римско право, няма раздел за организация и провеждане  на семинарни занятия.

На страницата са поставени учебните програми, конспектите и препоръчителната литература. В тях е включена анотация на дисциплината, необходимите знания и умения  и очакваните резултати от студентите.

На първо място е поставена задължителната дисциплина „Римско право”. Тя включва два основни модула- публично право, ориентирано към историческото представяне на развитието на римската държавност , и частно право, което се преподава в класическия институционен вид, възприет в повечето юридически факултети в Европа. Специално внимание е отделено на рецепцията на римското право и значението му за изграждане на правото на съвременна Европа, а и на римскоправната традиция в Испания и Латинска Америка.

Наред с тази дисциплина се преподават ежегодно и две избираеми  дисциплини:

1. Римско право и Европейски съюз. Класически правни основи на демокрацията. В нея са развити отделните аспекти на приемствеността на римскоправната традиция както на публичноправно, така и на частноправно ниво. Целта на преподаването е да се разкрие не само историческата стойност на римското право за съвременна Европа, но и неговото значение за формирането на основните правни системи в по- широк план, за генезиса на Европа и европеизма и на универсалната правна култура.

2. Римско административно право. В нея се преподава римския административен опит, като предварително се уточнява, че в Древния Рим няма нито наука, нито специален правен отрасъл, посветен на държавното управление. Много от съвременните институти на административното право и практики имат своя архитип  по времето на  римската Република и Империя и са включени в големия масив от норми  и становища, наречен „римско публично право”. Проследяват се различни сфери на развитие на римския административен опит. Проблематиката е разгърната в 10 теми: общи понятия, управление на територията (провинции, колонии и муниципии), публична администрация, публична собственост (организация и защита), публични пътища, публични аренди и концесии, публични води, защита на околната среда, урбанизация.   От особено значение е и представянето на  автентичната римска терминология и концепции  като основа за историко-сравнителни изследвания.

В раздела, посветен на научни изследвания, са обособени три рубрики:

1. Романистични изследвания. Определена е тяхната същност и цели, като се акцентира както на изследването на източниците- юридически, исторически, литературни, философски, епиграфски, папирусологически и пр., така и на романистичната доктрина, на икономическите, политически, социологични аспекти, на сравнителните изложения, анализи и екзегетика.   В тази връзка са посочени основните научни направления, в което се развива дейността на преподавателите, научните сътрудници и докторантите в сектора:

 • Римско административно право
 • Администрация на правораздаването в римските провинции
 • Защита на околната среда и здравословните условия за живот според римското право
 • Правен режим на осиновяването
 • Ius latii. Колонии, муниципии и муниципално законодателство в римската провинция Бетика
 • Задължения за издръжка според римското право
 • Правен режим на публичните пътища
 • Отношени на съседство и урбанизъм
 • Сonfusiо в римското право

 

2. Представени са основните проекти, о които се работи в сектора съвместно и с други факултети, като финансирането е по линия на държавния бюджет и този на Провинция Андалусия.. Те са:

 • Урбанистична дейност и право. Устройство на територията , урбанизация, жизнена и околна среда според римското право ( 2009-2013г.- 50.000 €.)
 • Историческо административно право. римският административен опит. Публична полза. Муниципии, провинции. Урбанизъм. Регистри и публични архиви. Сравнително право ( 2006-2009 г.- 36300 €)
 • Доброволната юрисдикция. Законодателният мандат пред изпълнение. Общи въпроси ( 2009-2011г. - 43000 €)
 • Римско административно право- обща част. Публична защита, публична собственост, публични услуги и функционална отговорност ( 1999-2002 г.- 750.000 ptas.)
  Включени са и два дидактични проекта:
 • Новости в преподаването на класическите юридически дисциплини: изучаването на римското право през ХХІ век ( 2012-2013 г.)
 • Новости в преподаването на римското право: перспективи за развитие на правните науки ( 2013-2014 г.)

3. Специално място е отделено на актуалната информация за изминали и предстоящи събития- конференции, конгреси, публични лекции, семинари, колоквиуми, кръгли маси  и пр. Поставят се резюмета на събитията, в които са участвали преподавателите от сектора и съответни връзки към поканите за събитията, теми, дневен ред и пр.  Тя се обновява непрекънато и е във връзка с друга секция- Актуални новини, на която се поставят непосредствено отминалите и предстоящите събития.  На нея са и трите международни конференции, проведени в България- http://www.uco.es/derecho-romano/congresosyotros.html. Има представени изданията от съответните конгреси и конференции с всички библиографски данни, в някои случаи и с връзки  за съдържанието им и поръчване за закупуване.

            Интересно е представянето на 19 март 2014 г. на едно дидактична новост, наречена "El Club de los Emperadores" (The Emperor's Club) като част от проект за обновяване на дидактичната дейност на преподавателите в Университета в Кордоба. Тя е свързана и с дидактичния проект в сектора: Новости в преподаването на римското право: перспективи за развитие на правните науки. Под формата на филм, създаден през 2002 г. под ръководството на  Michael Hoffman и с участието като водещ на Kevin Kline се представят примери за основното значение на класическата култура и по- специално тази на Древния Рим за развитието на цивилизацията в Европа.

       Представени са всички преподаватели, научни сътрудници и докторанти от сектора по римско право, с техните публикации и научни интереси, участието им в проекти и национални и международни форуми, както и друга научно- изследователска и преподавателска  дейност.

            Страницата съдържа и полезни връзки към Университета в Кордоба и неговите факултети, както и към други университети. От особено значение са връзките с основни списания по Римско право on-line и с главните портали за източцниците за изучаване на римското право- The Roman Law Library, Bibliotheca Augustana и The Latin Library.

            Като адмирирам усилията на колегите и приятели от Кордоба за бързото и ефективно създаване на тази специализирана страница във връзка с преподаването и изучаването на римското право, бих искала да отбележа, че тя не е единствената по рода си, нито пък най- пълната, но несъмнено е най- новата. И като всяко ново начинание следва да бъде приветствана и да се пожелае успех както на нейните създатели, така и на всички, които ще я използват.

 

            В заключение бих искала да кажа, че съвременните технологии позволяват едно по- динамично развитие на преподавателската дейност и по- атрактивно представяне на преподаваната материя, вкл. и по римско право. Но при използването им не бива да се изгубва академичния дух, който е в основата на университетското образование. Не бива и да се подменя живото слово и книгите с презентации, филми и пр. Защото изграждането на бъдещите юристи изисква не само натрупване на знания, но и умелото им използване, комуникативни умения, високо-професионална култура на изразяване и всичко онова, което още римските юристи са нарекли „ars”.Добавяне на артикул
Количество:
Артикулът е добавен в кошницата с покупки.