СУ "Св. Климент Охридски" \ Е-СПИСАНИЕ \ ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Някои етични проблеми при прилагането на закона за развитието на академичния състав в Република България

Някои етични проблеми при прилагането на закона за развитието на академичния състав в Република България

Автор: Доц. д-р Ивайло Стайков

Дата на издаване: 16.11.2013

Език на изданието: Български

Страници: 9

Вид съдържание: ЮРИДИЧЕСКОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ

Законът за развитието на академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) е обнародван в брой 38 от 21.05.2010 г. на „Държавен  вестник”. След приемането му законът претърпя няколко изменения. Правната уредба на обществените отношения, свързани с научните степени и академичните длъжности в Република България, е доразвита и детайлизирата и в приетия от Министерския съвет Правилник за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в Република България (ППЗРАСРБ) . За осмислянето на проблемите, свързани с практическото прилагане на закона от голямо значение е и решение № 11 на Конституционния съд от 5 октомври 2010 г. по конституционно дело № 13 от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 81 от 15 октомври 2010 г.), с което бяха обявени за противоконституционни редица разпоредби на ЗРАСРБ .
Законът е действащо обективно право вече повече от три години . При прилагането му се констатираха множество практически проблеми. Вече има образувани съдебни дела за оспорване на актове на органите на висшите училища по ЗРАСРБ, като някои от тях са вече приключили .
Предмет на научно изследване в следващите редове са някои етични аспекти при прилагането на закона, като акцентът е поставен върху дейността и приемането на решенията на научното жури при провеждане на конкурси, както и относно придобиването на образователната и научна степен „доктор”. Целта е да се поставят някои дискусионни въпроси, чието нормативно разрешение да се постигне при едно бъдещо изменение на закона .

Целият текст на статият е достъпен на линка по-долу:


Добавяне на артикул
Количество:
Артикулът е добавен в кошницата с покупки.