10.10.2013

Дискусионни теми за конференцията по Проекта

Уважаеми колеги, 


Благодарим за проявявания интерес и активност в дискусията относно състоянието и перспективите за развитие на юридическото образование в България. За да насочим вашето внимание към по-конкретно определени проблеми, си позволяваме да формулираме следните дискусионни теми за конференцията “Състояние и перспективи на юридическото образованието в България”, която ще се проведе на 30 Октомври 2013 г. в Ректората на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

1) Състояние на нормативната уредба относно юридическото образование и необходимостта от усъвършенстването й.
2) Броят на юридическите факултети, броят на студентите в тях и необходимостта от юридически кадри в България.
3) Акредитацията на юридическите факултети – формални критерии и реалност. Проблеми на акредитация на магистърски програми. Акредитация и финансиране.
4) Продължителността на обучението и неговата връзка с практическото обучение след дипломирането. Проблеми на задочното обучение. Дистанционно обучение.
5) Учебният план и учебният процес. Съотношението задължителни, избираеми и факултативни дисциплини. Практиката на специалните курсове. Участие на практикуващи юристи в обучението.
6) Обучение на преподавателите – методика на преподаването, оценка на качеството на преподаване. Подготовка на асистентите за преподаване.
7) Обучението по право и професионалната реализация. Престижът на юридическите факултети и въпросът за професионалната дискриминация.
8) Обучението по право на други езици. Програмата “Еразъм” и нейната ефективност за българските и чуждестранните студенти.
9) Стратегии за развитие и реформи в юридическото обраозвание.

Можете да ориентирате своите изказвания в някои от тези дискусионни теми, както и да поставите други такива, да представите проблемите на обучението  по право в преподаваните от вас дисциплини или да споделите опит от други държави и пр.


Очакваме заявките за участие в конференцията, както и Вашите разработки - статии и доклади, които ще публикуваме на официалния сайт на проектта - http://legaleducation.pagebg.com/.


Екипът на проект
“Състояние и перспективи на юридическото образованието в България”Назад